Relatiebegeleiding

Zodra men het inzicht aanvaardt
dat er zelfs tussen de innigst
verbonden mensen
oneindige afstanden blijven bestaan,
kan zich een wonderbaarlijk
samenleven ontwikkelen,
als zij erin slagen
van de afstand tussen hen te houden,
waardoor het mogelijk wordt
de ander
in zijn geheel
tegen de hemel afgetekend te zien[1]

Houden van en toch…

Het samenleven in en onderhouden van een intieme relatie geeft vreugde en geluk en vraagt wijsheid.
Voor het ontdekken en verder ontwikkelen van die wijsheid kun je terecht bij ons.

Enkele voorbeelden van redenen waarom stellen aankloppen voor relatiebegeleiding

 • Het gevoel iets ‘kwijt’ te zijn. Die ongrijpbare elementen die vroeger vanzelfsprekend waren en waardoor je kon ervaren dat het gewoon goed was tussen jullie.
 • Terugkerende irritaties over zaken of voorvallen waarvan je eigenlijk vindt dat ze niet zo groot of belangrijk zijn dat ze de heftigheid van de ergernis rechtvaardigen.
 • Vastlopende communicatie over van alles. Bijvoorbeeld over eenvoudige dagelijkse beslommeringen, over de opvoeding van de kinderen, over fysieke intimiteit.
 • Een (te) groot verschil in behoefte op het gebied van samen zijn versus alleen zijn.

Wat is nodig voor een goede relatie?

Heel globaal komt het erop neer dat je als stel in een relatie het evenwicht moet zien te vinden tussen intieme nabijheid en liefdevolle afstand. Dat lijkt een open deur, maar in de praktijk is het soms best lastig. Beide partners hebben verlangens en het is normaal als die  van elkaar verschillen. Dat maakt het wel nodig om verlangens explicieter uit te spreken en meer op elkaar af te stemmen.

Hechtingspatronen

Ieder mens doet vanaf de geboorte ervaringen op met ‘in relatie zijn’. Die ervaringen worden gekleurd door de relatie met de primaire verzorgers. Soms gaat dat heel goed, soms gaat er het een en ander mis. Het resultaat van de omgang met die primaire verzorgers is hoe dan ook een zogenaamd ‘hechtingspatroon’. Dit patroon kan meer of minder gekleurd zijn door (on)veiligheid. De aannames en gedragingen die je binnen dat patroon ontwikkelt, hebben onvermijdelijk ook invloed op alle intieme relaties in je latere leven.
Dit doorzien en er samen over in gesprek gaan, kan enorm verstevigend en verdiepend werken voor een partnerrelatie.

Mogelijke doelen van relatiecoaching

 • Duidelijkheid over ieders individuele verlangens. Waar zitten de verschillen en de knelpunten? Wat is de waarde van de verschillen en wat is er nodig om goed om te gaan met de knelpunten?
 • Verbetering van de communicatie, begrijpen van verschillende communicatiepatronen.
 • Leren hoe je binnen de relatie een optimaal gevoel van veiligheid kan ervaren en creëren.
 • Uitvinden wat nodig is om elkaar echt te begrijpen cq je begrepen te voelen.
 • Last but not least: je individuele ontwikkeling. Juist problemen in een intieme relatie kunnen daarvoor een uitgelezen kans blijken te zijn.

Bij elkaar blijven of niet?

De insteek van RVDG is niet per se dat partners bij elkaar blijven. In principe gaan we het traject beginnen met alle mogelijkheden nog open. Het belangrijkste is dat helder wordt waar jullie op dit moment staan, hoe de relatie echt is en wat dat voor beiden betekent.

Werkwijze

We bieden altijd eerst een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek aan. Daarna is er ruimte en tijd om erover na te denken en een beslissing te nemen.
Voor een vervolg vullen beide partners een uitgebreid intakeformulier in. De antwoorden op de intakevragen komen aan de orde in het begin van het traject.
Wij werken niet met een vooraf vaststaand protocol. Dat is bewust zo gekozen omdat we onze benadering en werkvormen willen afstemmen op degenen die op dat moment voor ons zitten.
De werkvormen kunnen verschillen. Het voeren van een gesprek is altijd de basis. We integreren elementen uit de mindfulness-traditie, waarbij je aandacht niet alleen maar bij je gedachten is maar ook bij je lichaamsgevoel. We gebruiken weleens een kaartspel om het praten over gevoelens en behoeften makkelijker te maken. Ook geven we adviezen voor ‘oefeningen’ (communicatie, samen dingen ondernemen enz) die je doet in de tijd tussen de sessies.
Het aantal sessies is niet goed te voorspellen. Na ongeveer zeven bijeenkomsten maken we wel een pas op de plaats om te zien hoe het gaat, wat er bereikt is en hoe we verder gaan. Soms zijn er niet eens zeven sessies nodig en sluiten we de begeleiding eerder al af. Bij anderen is er behoefte aan meer.

De relatiegesprekken worden gevoerd door Arja en Cor samen.
Iemand kan voorkeur hebben voor een vrouwelijke of juist voor een mannelijke gesprekspartner. Ook is het perspectief op een probleem voor mannen en vrouwen weleens verschillend. Dan is het prettig om zich vanuit beide invalshoeken herkend te voelen.
De uiteindelijke leiding van het gesprek ligt bij Arja. Het onderwerp relatietherapie was onderdeel van haar opleiding, voor de coachopleiding van Cor geldt dat niet. Wat niet betekent dat zijn bijdrage niet belangrijk is. Integendeel, zijn blik op situaties is verfrissend en helder en vaak ontstaat van daaruit een nieuw inzicht of een andere kijk op het besprokene

Hoogbegaafdheid en liefdesrelaties

Iemand die hoogbegaafd is (zie ook elders op deze site) heeft natuurlijk enerzijds dezelfde verlangens als iedereen. Anderzijds zijn er ook wel lastige elementen in een intieme relatie die specifieker zijn voor hoogbegaafden.
Arja heeft zich op dit onderwerp gespecialiseerd.

Onze motivatie voor dit werk

 • Wij hebben de ervaring dat ieder mens ten diepste een relationeel wezen is en we hopen anderen daarmee te inspireren.
 • We geloven dat het vermogen om met een open hart in relatie te zijn de beste ondersteuning is voor je persoonlijke ontwikkeling.
 • We weten uit ervaring hoe belangrijk het is als in een relatiegesprek beide partners zich begrepen voelen en we zijn ervan overtuigd dat we dat samen beter kunnen realiseren dan ieder apart.
 • We willen simpelweg een bijdrage leveren aan dagelijks menselijk geluk.

Individuele begeleiding in combinatie met relatiecoaching

Het komt met enige regelmaat voor dat tijdens een traject bij een van beiden – of soms bij allebei – de behoefte ontstaat om ook individueel één of meerdere gesprekken te voeren. In dat geval is Arja daarvoor beschikbaar.
Meer informatie hierover: individuele therapie

Tarieven en vergoeding

Op de pagina ‘Voorwaarden’ vind je informatie over de kosten en over de mogelijkheden van vergoeding door de zorgverzekeraar.

[1] Rainer Maria Rilke