Management coaching

Doelgroep van deze coaching

Leden van directie- / management-teams, business unitmanagers, productiemanagers, logistiek managers, afdelingshoofden. Samengevat: iedereen die het leiding geven aan mensen combineert met het realiseren van organisatiedoelen middels een functie in het hoger- of middenkader.

De coaching wordt aangeboden door Cor. Hij is lid van de NOBCO.

Zijn werkwijze wordt verderop toegelicht. Eerst vertelt hij iets over zijn eigen werkervaring.

Ervaringen

“Tijdens mijn loopbaan als lid van diverse directieteams en eindverantwoordelijke voor het optimaal laten functioneren van een productie- / business unit / supply chain, heb ik successen en teleurstellingen meegemaakt.”

Inspiratie en plezier

In tijden van succes is het runnen van de dagelijkse business relatief eenvoudig. Het loopt eigenlijk vanzelf en het is een feest om je mensen bezig te zien en te zien groeien. Het zelfvertrouwen waarmee zij hun werk doen geeft iedereen een boost. Voorstellen om het nog beter te kunnen doen en best in class en best in industry te zijn volgen elkaar in rap tempo op. En worden even rap geïmplementeerd. Dan kun je als manager de focus volledig richten op continue verbeteren en de ontwikkelingen sturen in de richting zoals die verwoord is in de visie en de missie van de organisatie.

Out of control?

Er is ook een heel andere kant van de medaille. Dan loopt er bijna niets vanzelf. Het ene na het andere incident doet zich voor en de welbekende Murphy lijkt met zijn hele familie het roer te hebben overgenomen. Individuele medewerkers, teams, leidinggevenden, managers komen onder druk te staan. De processen gaan niet zoals ze zouden moeten gaan en het lijkt alsof alles out of control is. Klanten klagen bij de directie omdat ze niet op tijd geleverd krijgen wat er is toegezegd. De communicatie met de afdelingen Customer Service en Sales is ook niet meer wat het geweest is. Zelfs de trouwste klanten beginnen te morren.
In dergelijke situaties lijken teams te bevriezen en individuen worden bang om initiatief te nemen.

Steun in turbulente tijden

Als manager kan je dan weleens met de handen in het haar zitten. Je baas wil weten of er nog iets terecht gaat komen van de verbeterprogramma´s. In het managementteam ontstaat ongeduld, er wordt op korte termijn verbetering verlangd. En toch gaat er de volgende dag alweer iets fout. Een nieuwe klacht, een veiligheidsincidentje, een cruciale order die verspeeld wordt.
En ondertussen heb jij ook nog eens het gevoel dat je er alleen voorstaat. Om in dit soort turbulentie overeind te blijven, het hoofd koel en je koers helder te houden kan een goede gesprekspartner een uitkomst zijn.
Dan heb je behoefte aan iemand die begrijpt waar je het over hebt en die je kan ondersteunen bij de uitdagingen waarmee je geconfronteerd wordt.

Werkwijze

Hieronder een schets van wat je kan verwachten in een coachtraject.

Resultaat

De coaching is erop gericht, inzicht te krijgen in wat er precies gebeurt en hoe jij daar onderdeel van bent. Hoe je met het probleem kan omgaan en wat je daarvoor nodig hebt. Zodat je met vertrouwen en overtuiging je rol kan (blijven) vervullen of bewust en weloverwogen kan kiezen voor een andere uitdaging. Een dergelijk bewustwordingsproces vraagt een grote mate van zorgvuldigheid en we gaan dan ook niet over één nacht ijs.
Het uiteindelijke doel van dit traject: Dat jij je werk met zoveel mogelijk plezier kan doen, terwijl de organisatie waarvoor je werkt optimaal profiteert van je kwaliteiten.

Wat is het probleem?

Als eerste focussen we op aspecten waarvan jij het idee hebt dat die je belemmeren in je functioneren. We onderzoeken waar het probleem precies ligt en vertalen dat in concrete en behapbare onderdelen. Liggen deze belemmeringen in de interne organisatie, de koers van het bedrijf, de beschikbare middelen, de samenwerking met anderen of in je eigen rol en ontwikkeling.

Structuur

We analyseren de structuur van de interne organisatie. We gaan na of aan de randvoorwaarden wordt voldaan voor een goede en stabiele bedrijfsvoering. Is dit in balans en kloppen de basics die hierbij horen? Heb je goede stuurinformatie en zijn de doelen/targets van je unit/afdeling in lijn met die van de gehele organisatie? Zijn de mensen en middelen in kwaliteit en kwantiteit aanwezig zodat je in staat bent de gevraagde performance te leveren?

Richting en commitment

Heb je voldoende zicht op de richting waarin het topmanagement het bedrijf wil ontwikkelen en kan je daar je bijdrage aan leveren. Geloof je in die ontwikkelingsrichting. Kan en wil je je daaraan committeren.

Samenwerking

Belemmeringen kunnen ook hun oorsprong hebben in de relationele sfeer. Hoe is de relatie en de samenwerking met je direct leidinggevende, je collega’s in het (management)team en de relatie met je medewerkers. Is er een open communicatiecultuur waarin je elkaar op een positief kritische wijze ondersteunt en stimuleert. Of is het meer een cultuur van ‘ieder voor zich’. Hoe ervaar je dat en hoe ga je daarmee om. Hoe zou je dat kunnen beïnvloeden als je dat zou willen.

Twijfels

Het kan ook zijn dat je eigenlijk zelf niet meer goed weet of je deze job nog wel wil doen. Misschien komt de vraag aan de orde of jij wel de juiste persoon bent om leiding te geven in een (veranderings)richting die het management zich heeft voorgenomen. Past deze jas je nog of ben je er intussen uitgegroeid?
Soms zijn er belemmeringen in de privésfeer die het op dit moment lastig maken om voldoende aandacht te geven aan wat je werk van je vraagt. Dan is het goed om je prioriteiten helder te krijgen en te beslissen hoe je daarmee om wil gaan.

Oplossingsgerichte acties

Door zo met elkaar in gesprek te zijn, worden gaandeweg je werksituatie en de problematiek steeds duidelijker. Op dat punt aangekomen kan de probleemstelling helder geformuleerd worden. Daaruit vloeien doelen voort en een plan van aanpak cq de te volgen strategie. Ook kijken we naar helpende en belemmerende factoren bij het bereiken van je doelen. Misschien zijn er met betrekking tot deze factoren subdoelen nodig.
Dan overzie je nog een keer de situatie en vraag je je af of dit plan jou voldoende gaat helpen bij het oplossen van het probleem.
Zo ja, welk tijdspad is dan zinnig en redelijk en hoe ga je om met tussentijdse evaluaties.
Zo nee, welke alternatieven zijn dan voorhanden.
Tenslotte plan je ook een eindevaluatie. Soms komen daar nieuwe acties uit voort, dat hangt van het totale proces af.

En daarmee komt het uiteindelijke doel – het met plezier kunnen inzetten van jouw kwaliteiten voor je job – steeds meer binnen handbereik.

Tarieven

Op de pagina ‘Tarieven en voorwaarden’ vind je informatie over de kosten van een coachtraject bij RVDG.